Abonamenty na monety - regulaminy

Regulamin prowadzenia abonamentów na monety kolekcjonerskie w roku 2019

 1. Sklep numizmatyczny phu enumizmatyczny.pl prowadzi następujące rodzaje abonamentów na monety emitowane w roku 2019:
  a) Abonament na monety srebrne 5, 10 i 20 zł z marżą 10% (wariant 1)

  b) Abonament na monety srebrne  5, 10 i 20 zł z marżą 15%  (wariant 2)
  c) Abonament na monety srebrne  5, 10 i 20 zł bez marży (wariant 3)
  d) Abonament na monety srebrne  5, 10, 20 i 50 zł w gradingu PR70 z marżą 25% i opłatą za grading (wariant 4)

 2. Z tytułu prowadzenia abonamentu phu enumizmatyczny.pl (zwany dalej sklepem) pobiera od nabywającego abonament (zwanego dalej klientem) opłatę za prowadzenie abonamentu w wysokości określonej każdorazowo w sklepie internetowym przy opisie danego abonamentu (zwaną dalej opłatą manipulacyjną)

 3. Z tytułu zakupu każdej monety klient zobowiązany jest wnieść opłatę równą cenie cenie emisyjnej powiększonej o marżę sklepu w następującej wysokości:
  a) dla abonamentu w wariancie 1
  - 10%
  b) dla abonamentu w wariancie 2
  - 15%
  c) dla abonamentu w wariancie 3
  - 0%
  d) dla abonamentu w wariancie 4
  - 25% + opłata za grading w wysokości 25 zł za każdą monetę
  e) dla abonamentu w wariancie 5 - 10%

 4. Przez cenę emisyjną rozumie się cenę ustaloną przez Narodowy Bank Polski (NBP)

 5. Cena monety okolicznościowej 5 zł (bez gradingu) jest równa cenie emisyjnej.

 6. Nabycie monety 5 zł jest transakcją wymiany pieniądza i nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług.

 7. Wpłat z tytułu abonamentu należy dokonać na rachunek bankowy sklepu lub gotówką w przypadku odbioru osobistego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia drogą mailową. W przypadku zapłaty za monety z abonamentu nie jest możliwe dokonanie płatności kartą kredytową.
 8. Monety mogą być odebrane osobiście w siedzibie sklepu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) lub wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską.

 9. Jeżeli przekazanie klientowi monety (monet) odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej opłata, o której mowa w p. 3 zostaje powiększona o koszty wysyłki w wysokości określonej dla monet w zakładce https://enumizmatyczny.pl/dostawa-pm-3.html

 10. Monety będą wysyłane do klienta w terminie do 5 dni roboczych po wyznaczonej przez NBP dacie odbioru monet pod warunkiem dokonania wpłaty kwoty, o której mowa w p. 3 regulaminu powiększonej o koszty przesyłki, o których mowa w p. 9. Sklep dołoży starań, żeby okres ten został skrócony do niezbędnego minimum. W przypadku monet w gradingu czas ten może się wydłużyć o około 14 dni kalendarzowych.
 11. W przypadku nie dokonania przez klienta zapłaty kwoty, o której mowa w p. 3 i 5 sklep przesyła wezwanie do zapłaty a w przypadku braku wpłaty w terminie 10 dni roboczych uznaje się, że zrezygnował on z abonamentu.

 12. W przypadku rezygnacji przez klienta z abonamentu w trakcie jego trwania opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

 13. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wszystkie monety objęte abonamentem. W przypadku braku zapłaty za którąkolwiek z monet uważa się, iż klient zrezygnował z abonamentu na kolejne monety.

 14. Sklep zastrzega sobie prawo nie dostarczenia niektórych monet objętych abonamentem w przypadku:
  -
  odmowy realizacji zamówienia lub części zamówienia przez NBP,
  -
  odmowy realizacji zamówienia lub części zamówienia przez innego dystrybutora monet, z którym współpracuje sklep, 
  -  wprowadzenia limitów na ilość sprzedawanych monet,
  - zmiany zasad dystrybucji przez NBP,
  - braku możliwości bezpiecznego dostarczenia monet w formie wysyłkowej,
  - siły wyższej.

 15. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia z przyczyny o której mowa w p. 14 opłata manipulacyjna zostanie zredukowana o iloraz liczby niedostarczonych monet w stosunku do całkowitej liczby wyemitowanych monet i zwrócona na rachunek bankowy klienta w terminie do dwóch tygodni po emisji ostatniej monety w roku 2019.

 16. Zakup jednego abonamentu uprawnia do nabycia jednej monety danego rodzaju. W przypadku, gdy kupujący jest zainteresowany kupnem większej liczby monet powinien wykupić odpowiednio większą liczbę abonamentów.

 17. Z tytułu wykupienia abonamentu i dokonania zakupu pierwszej monety z abonamentu klient otrzymuje rabat na wszystkie artykuły sprzedawane w sklepie (akcesoria numizmatyczne i monety) w wysokości 3% (z wyłączeniem artykułów objętych w danym okresie ceną promocyjną oraz monet w abonamencie).

 18. Rabat o którym mowa w p. 17 przyznawany jest niezwłocznie po dokonaniu wpłaty opłaty manipulacyjnej.

 19. Jeżeli abonament został zakupiony w trakcie roku, obejmuje on wyłącznie monety, które będą wyemitowane po dacie zakupu abonamentu.

Kontakt

Telefon
+48 22 769 77 27
(dni robocze 8.00-16.00)
Telefon
+48 509 445 403 
(tylko skup monet i banknotów)
skup monet warszawa, skup banknotów

Szukaj

Kategorie

Przewoźnicy

darmowa wysyłka

Portfele skórzane

artykuły szkolne

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.